Menu Close

Gemeente De Ronde Venen

Advies fijnstructuur

De gemeente Ronde Venen werkt als onderdeel van het organisatie-ontwikkeltraject ‘Samen voor Elkaar’ vanaf 1 februari 2022 in een directiestructuur, met een driehoofdige directie. Met daaronder een laag van teams, aangestuurd door teammanagers. De voormalige afdelingsstructuur komt daarmee te vervallen. Deze structuurinterventie moet als onderdeel van ‘Samen voor Elkaar’ bijdragen aan een betere sturing, meer samenwerking, rolduidelijkheid en meer resultaatverantwoordelijkheid in de organisatie.

Aan & Van de Laar is gevraagd om expertmatig én met draagvlak een nieuwe, procesgerichte teamstructuur inclusief bijbehorende randvoorwaarden uit te werken.

We kijken hiervoor vanuit de inhoud naar de organisatie. Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die op De Ronde Venen afkomen? Welke bestuurlijke opgaven en prioriteiten zijn geformuleerd? Heeft De Ronde Venen de kwaliteit (competenties management en medewerkers) in huis om deze opgaven doelmatig en doeltreffend, in verbinding met de omgeving, te realiseren? En hoe kan de teamstructuur zo worden ingericht dat deze het beste aansluit op deze context? Dit met als doel de gemeente de Ronde Venen te helpen zo goed mogelijk de samenleving te bedienen.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.