Menu Close

Scopebepaling en aanpak evaluatie

GR GGD/ Veilig Thuis Haaglanden

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden werken negen gemeenten samen: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

In de GR (artikel 33) hebben de deelnemers met elkaar afgesproken dat het Algemeen Bestuur de GR voor 1 januari 2022 evalueert en nadien tenminste eenmaal per vier jaar. In de toelichting op de GR is opgenomen dat het van belang is ‘de organisatievorm en het gebruik ervan te evalueren’. Daarbij is afgesproken dat het AB voorafgaand aan de uitvoering van de evaluatie het precieze doel, de reikwijdte en de wijze van evaluatie bepaalt. Daarbij worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zich hierover tevoren uit te laten, via een procedure van zienswijzen.

Team & Van de Laar helpt het Bestuur van de GR met de scopebepaling en opzet van de evaluatie van de GR. Dit doen wij door de sleutelpersonen binnen de GR te interviewen en een korte documentanalyse uit te voeren. Hiervoor hebben we een denkmodel uitgewerkt met thema’s die onderdeel kúnnen uitmaken van het doel en de reikwijdte van de evaluatie. Aan de hand van het startdocument wordt op een later moment de daadwerkelijke evaluatie uitgevoerd.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.