Menu Close

Evaluatie van de

GR GGD/ Veilig Thuis Haaglanden

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden werken negen gemeenten samen, te weten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. In de GR (artikel 33) hebben de deelnemers met elkaar afgesproken dat het algemeen bestuur (AB) de GR voor 1 januari 2023 evalueert en nadien tenminste eenmaal per vier jaar.

Voorafgaand aan de evaluatie heeft & van de Laar een startnotitie opgesteld, waarin het doel en de reikwijdte van de evaluatie is vastgesteld. De komende periode voeren we de daadwerkelijke evaluatie uit. Dit doen wij door de sleutelpersonen binnen de GR te interviewen, een documentanalyse uit te voeren en een gezamenlijke raadssessie te houden. Het doel van de evaluatie is om het construct van de GR te optimaliseren, zodat de GR maximaal dienstbaar is aan de inhoudelijke opgaven en ontwikkelingen en kan doen waarvoor zij is opgericht: regionaal samenwerken. Verschillende aspecten, zoals het takenpakket, de governance, sturingsinformatie en financiën worden uitgediept in deze evaluatie.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.