Menu Close

Gemeente Helmond

Organisatieontwikkeling: organisatie in balans met schaalsprong stad

De gemeente Helmond is volop in ontwikkeling. De stad staat voor een forse woningbouwopgave en groeit daarmee van ruim 90.000 inwoners nu naar circa 115.000 inwoners in 2040. Deze ontwikkeling brengt forse uitdagingen met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, voorzieningenniveau én het tegengaan van de sociale tweedeling in de stad.

De stad ontwikkelt zich ten midden van de hoog-dynamische Brainportregio economisch erg goed. Met bekende toonaangevende topsectoren, zoals automotive, slimme maakindustrie en FoodTech. Ook vindt de stad een belangrijke basis in het MKB. De gemeente heeft haar positionering als centrumgemeente in regio de Peel en als ‘twin-city’ met Eindhoven in de Brainportregio verwoord in het verhaal van de stad, onder het motto: Helmond, makers van de toekomst!

De uitdaging is om de ambtelijke organisatie aan te sluiten op de kerntaken, opgaven en ambities van de stad. Adviseurs van & Van de Laar maakten een bestuurlijke en ambtelijke diagnose van de (dis)balans tussen de ambities enerzijds en de organisatie anderzijds. De daaruit volgende bevindingen vormen de basis voor een investerings- en ontwikkelprogramma voor de gehele organisatie.

De gemeente investeert onder het motto ‘Samen maken we de sprong’ fors in het aantal mensen, in de kwaliteit van management en medewerkers én in de inrichting van de organisatie. Langs 10 ontwikkellijnen wordt – met betrokkenheid van onderop – de organisatiestructuur, de sturing en de rolverdeling tussen managementlagen aangepast op de uitdagingen. Ook zet de gemeente in op het aanscherpen van werkwijzen in de organisatie, zoals een versterkte communicatiefunctie en een visie op wijkgericht werken. & Van de Laar is regisseur op al deze ontwikkellijnen en geeft inhoudelijke richting aan de uitwerking ervan.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.