Menu Close

Gemeente Stein

Organisatieontwikkeling en capaciteitsanalyses

& Van de Laar gaat het komende half jaar de gemeente Stein helpen met haar organisatieontwikkeling en de uitvoering van twee capaciteitsanalyses.

De gemeente Stein wil de volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de organisatie, die aansluit bij de strategische toekomstvisie 2018-2022. Daarbij past een update van de organisatievisie, die als leidend principe zal gelden voor de komende jaren. Deze visie dient als vervolg op het reeds ontwikkeld concernplan.

Naast de visieontwikkeling worden onderdelen uitgewerkt in een hoofdstructuur met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden. In de fase erna zal aandacht gegeven worden aan een detailstructuur.

In deze organisatieontwikkeling dienen de huidige sterkten van de organisatie behouden te blijven en de verbeterpunten moeten worden opgepakt in een doorontwikkeling van de structuur, de sturing én het gedrag. En dat vanuit een collectief gedragen organisatievisie.

Wij faciliteren de gemeente in een zorgvuldig en voortvarend proces om tot deze doorontwikkeling van de organisatie te komen, vanuit een heldere en scherpe organisatievisie, een herijkte hoofd- en detailstructuur met een heldere rolverdeling daarbinnen. Wat vervolgens als basis dient onder het ontwikkelen van bijpassend en gewenst gedrag van management en medewerkers.

Hiernaast ondersteunen wij de gemeente ook bij de uitvoering van twee capaciteitsanalyses voor wat betreft de taakuitvoering op het gebied van VTH en Wmo, Schulphulpverlening en Budgetbeheer. Onderzocht wordt of de huidige capaciteit nog passend is bij de opgaven waarvoor de teams in deze taakvelden gesteld staan.

Hierbij dient te worden aangetoond in hoeverre er (extra) capaciteit nodig is of dat aanpassing van werkprocessen voldoende is. Resultaat van deze twee verdiepingsonderzoeken is gerichte informatie waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren, het goede gesprek kan blijven voeren over de omvang van de capaciteit, het takenpakket, de manier van werken én duidelijke keuzes kan maken over waar ze wel of niet in faciliteert.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.