Menu Close

Gemeente Maashorst

Samen werken aan een participatieve gemeente

De gemeente Maashorst is als een fusiegemeente van de voormalige gemeenten Uden en Landerd ontstaan op 1 januari 2022. De nieuwe gemeente heeft een forse ambitie geformuleerd en wil in de komende periode toegroeien naar een écht participatieve gemeente. Daarvoor heeft het gemeentebestuur zich ten doel gesteld om met een representatieve groep inwoners in alle dorpen en wijken een Maashorstagenda op te stellen, waarin de belangrijkste focuspunten zijn verwoord. Daarnaast wil Maashorst een kernenbeleid ontwikkelen, waarin een meer participatieve werkwijze van de organisatie concreet gestalte krijgt.

& Van de Laar is gestart met een verkenning en het opstellen van een plan van aanpak om stapsgewijs en op een organische manier toe te werken naar een participatieve organisatie. In het kader van deze verkenning spreken we met diverse inwonersgroepen en belangrijke actoren in het college van B&W, gemeenteraad, directie en organisatie. Dit is van belang om een gedeeld beeld te creëren van de beweging die in gang wordt gezet, eerlijke verwachtingen en draagvlak te creëren om met deze ambitie aan de slag te gaan.

Daarbij maken we gebruik van onze ruime ervaringen met de ontwikkeling van kernendemocratie, inwonersparticipatie en organisatieontwikkeling in diverse andere (herindelings)gemeenten, waaronder meest recent de ontwikkeling van kernendemocratie in de gemeente Land van Cuijk.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.