Menu Close

Grip op kosten Wmo

Gemeente Oosterhout

Inleiding

Binnen de gemeente Oosterhout hebben de afgelopen jaren (grote) financiële overschrijdingen plaatsgevonden op het terrein van de Wmo. De gemeente hanteert een korte en middellange termijn perspectief om de overschrijdingen te beperken:

  • Op korte termijn doorvoeren van beheersmaatregelen;
  • Op middellange termijn structureel ‘verduurzamen’ van de financiering van de taken binnen het sociaal domein.

Dit laatste is des te relevanter omdat verwacht wordt dat demografische ontwikkelingen (vergrijzing) met name bij de Wmo gaan leiden tot een toename van het aantal gebruikers in de gemeente.

De uitdaging

Wij helpen de gemeente Oosterhout bij dit vraagstuk door het bieden van een handelingsperspectief dat de gemeente Oosterhout kan inzetten om de kostenstijging in de Wmo te beperken. Hierbij ligt de focus op de voorziening Hulp bij het Huishouden, gezien de forse kostenstijging bij de uitvoering van deze voorziening in de afgelopen jaren. We kijken hierbij naar handelingsperspectieven op een breed spectrum, zowel in de uitvoering als beleidsmatig.

Om de gemeente Oosterhout te helpen te komen tot deze handelingsperspectieven maken wij gebruik van een combinatie van onderzoeksmethodieken. We combineren een (financiële) data-analyse met een inhoudelijke procesanalyse, waarbij we op casusniveau kijken naar de handelingsperspectieven in de doorlopen processen. Hierbij betrekken we expliciet opgedane ervaringen bij andere gemeenten.

Resultaten

Uit de combinatie van harde feiten vanuit de data-analyse, bevindingen uit de procesanalyse en onze ervaringen bij andere gemeenten, stellen wij verschillende scenario’s op voor de gemeente Oosterhout. Met als doel een doorkijk te bieden op de impact van mogelijk in te zetten handelingsperspectieven op zowel aantallen zorggebruikers als kosten op de middellange termijn.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.