Menu Close

Gemeente Weert

Implementatieplan strategische visie

De gemeente Weert heeft in de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030: verwonder je in de groene thuishaven Weert’ in samenspraak met bewoners de koers uitgezet voor de komende jaren. De gemeente heeft ons gevraagd een implementatieplan voor deze strategische visie op te stellen. Dit doen wij in de rol van inhoudelijk- en procesregisseur en als penvoerder. In samenwerking met een ambtelijk projectteam en een bestuurlijke stuurgroep geven we het implementatieplan – met oog voor inhoud, proces, structuur en randvoorwaarden – vorm.

Strategie implementatie vraagt commitment van zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie. Ieder met zijn eigen rol in zowel het proces als op de inhoud. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is er daarom extra aandacht voor de hercontractering van de nieuwe gemeenteraad en college op de strategische visie.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.