Menu Close

Nazorgonderzoek

RKC Wijchen - Munitax

De Rekenkamercommissie (RKC) van Wijchen heeft besloten tot een nazorgonderzoek naar de belastingsamenwerking Munitax. Team & Van de Laar voert dit nazorgonderzoek uit.

In 2016 voerden wij voor deze RKC het evaluatieonderzoek uit naar Munitax. Destijds is onderzocht in hoeverre het samenwerkingsverband voldeed aan de doelstellingen. Daarnaast werd gekeken naar de betrokkenheid van de gemeenteraad bij (de ontwikkeling van) de samenwerking, de governancestructuur, de informatievoorziening en de wijze van sturen.

Het onderzoek resulteerde in 2016 in een rapportage met een analyse van de mate van succes van de samenwerking en een reeks aanbevelingen. Deze waren gericht op het formuleren en monitoren van samenwerkingsdoelstellingen en een meerjarenperspectief voor samenwerking én het maken van afspraken over informatievoorziening en het houden van grip op samenwerking.

De RKC wenst nu – vijf jaar na afronding van dat onderzoek – de gemeenteraad inzicht te bieden in de mate waarin de aanbevelingen uit 2016 zijn opgepakt en uitgevoerd. Hiervoor kijken we naar de ontwikkeling die de belastingsamenwerking heeft doorgemaakt sinds 2016. En voeren wij een externe vergelijking met andere belastingsamenwerkingen uit op kostenniveau om de prestaties van Munitax in vergelijkend perspectief te plaatsen.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.