Menu Close

Onderzoek beheer openbare ruimte

RKC Westerveld

De Rekenkamercommissie van de gemeente Westerveld heeft besloten tot een onderzoek naar de wijze waarop het beleid inzake het beheer van de openbare ruimte in de afgelopen jaren effect heeft gehad.

De huidige situatie met oplopende uitgaven in de openbare ruimte en de druk die hierdoor ontstaat op de gemeentelijke financiën heeft de aandacht van de raad. Maar ook in de jaren hiervoor heeft het beheer van de openbare ruimte altijd al op de warme belangstelling van de raad kunnen rekenen.

Ons team mag het onderzoek voor de rekenkamercommissie uitvoeren. Bij het onderzoek kijken we naar zowel de doeltreffendheid en doelmatigheid van het huidige beleid. Om hier een beeld van te vormen voeren we onder andere een externe vergelijking uit op prestaties en kosten met vergelijkbare gemeenten. Ook betrekken we bij het onderzoek actief de ervaringen van inwoners over het beheer van de openbare ruimte door middel van een enquête. Dit is des te relevanter omdat het beleid nadrukkelijk uitgaat van betrokkenheid van inwoners bij het beleid.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.