Menu Close

Gemeente Almelo

Onderzoek integraal beheer openbare ruimte

De Rekenkamercommissie van de gemeente Almelo heeft besloten een onderzoek te doen naar de wijze waarop de voorbije jaren invulling werd gegeven aan het beleid integraal beheer van de openbaar ruimte en de impact hiervan.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de raad bepaalt op welk kwaliteitsniveau dat gebeurt. Gemeenten staan voor de opgave om goede kwaliteit te leveren in een tijd met oplopende uitgaven, druk op de gemeentelijke financiën én een toenemende betrokkenheid van burgers bij de vormgeving van de eigen leefomgeving. Het vinden van een goede balans tussen kwaliteit-kosten-tevredenheid bij alle belanghebbenden anno 2022 is dan ook geen vanzelfsprekendheid. De gemeenteraad Almelo vraagt zich dan ook af hoe hiermee wordt omgegaan.

& Van de Laar mag het onderzoek naar het integrale beheer van de openbaar ruimte in Almelo uitvoeren. We kijken daarbij naar de formele doelen, de feitelijke werkwijze en de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Met aandacht voor de sturing op en beheersing van de kwaliteit en kosten van het beheer en onderhoud openbare ruimte. Maar ook de communicatie over deze kwaliteit, kosten en aanpak van het beheer en onderzoek als één van de belangrijkste pijlers voor het beheer van de openbare ruimte. Daarom gaan we in dit onderzoek dan ook actief op zoek naar de beelden die hierover bestaan bij bestuurders, vak ambtenaren, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie en nutsbedrijven. Dit doen we door middel van een enquête en gesprekken. Voor een meer diepgaande analyse kijken we in het bijzonder naar drie concrete projecten in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Almelo die zijn geoormerkt als leercases.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.