Menu Close

Gemeente Lisse

Onderzoek vindbaarheid van (uitgevoerd) beleid

Voor de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse doen wij onafhankelijk onderzoek naar de vindbaarheid van (uitgevoerd) beleid binnen de gemeente Lisse. Dit omdat goed vindbare en beschikbare beleidsinformatie essentieel is voor een goed werkend democratisch bestel met openbaarheid van bestuur. Maar ook als actief en collectief geheugen voor de gemeente.

Goede vindbaarheid en beschikbaarheid van beleidsinformatie is voor verschillende partijen van belang. Burgers moeten zich snel, juist en volledig kunnen informeren over wat er gebeurt in de politiek en inzicht kunnen krijgen in hoe besluiten tot stand komen. Raadsleden moeten snel en volledig toegang hebben tot beleidsinformatie, om zo hun kaderstellende, controlerende en besluitvormende taak naar behoren te kunnen vervullen. En ook voor medewerkers (ambtenaren) van de gemeente is toegankelijke en vindbare informatie een belangrijke voorwaarde om hun werk goed uit te kunnen voeren. Zij worden namelijk geacht de besluitvorming in de gemeente voor te bereiden en het college van B&W te adviseren.

Vindbaarheid en beschikbaarheid van beleidsinformatie voor burgers, raadsleden én ambtenaren vraagt om goed werkende (digitale) middelen van de gemeente. Hoewel er geen expliciete vragen door raadsleden over deze vindbaarheid en beschikbaarheid zijn gesteld, blijkt in contacten tussen de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse én de raad dat raadsleden de vindbaarheid en toegankelijkheid van beleidsinformatie soms als problematisch ervaren.

In dit kader is & Van de Laar gevraagd om door middel van een quickscan inzicht te verschaffen in de vindbaarheid en beschikbaarheid van relevante besluiten en overige beleidsinformatie voor de burgers, raadsleden en ambtenaren in de gemeente Lisse. Het betreft een toets van de snelheid waarmee deze informatie gevonden kan worden én de mate waarin men tot de juiste informatie kan beschikken. Dit om te komen tot concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van de vindbaarheid en beschikbaarheid van beleidsinformatie in de gemeente Lisse.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.