Menu Close

Optimalisatie vergadercultuur

Gemeente Zwartewaterland

De gemeenteraad Zwartewaterland, het presidium en de ‘werkgroep evaluatie vergaderwijze’ hebben begin 2021 & Van de Laar gevraagd om de vergaderstructuur, vergadercultuur en vergadervaardigheden van de gemeenteraad te onderzoeken. Zij zijn van mening dat het tijd is om het vergadermodel waar de raad al tien jaar mee werkt onder de loep te nemen. Dit in de overtuiging dat de fundamenten van de representatieve democratie stevig zijn, maar dat er in tien jaar tijd veel is veranderd. Zoals de ontwikkeling van allerlei vormen van burger- en overheidsparticipatie. Met spanningen tussen representatieve democratie en de participatiesamenleving als gevolg. Dit rechtvaardigt een kritische blik op de manier waarop Zwartewaterland haar politieke proces heeft ingericht en in hoeverre die manier in de huidige tijd nog effectief is.

Het onderzoek dient een antwoord te geven op de volgende twee vragen van de raad:

  • WAT er is afgesproken met betrekking tot de spelregels van het vergaderen (vergaderstructuur)?
  • HOE worden deze spelregels gehanteerd (vergadercultuur en -vaardigheden)?

Om de vragen van de raad te beantwoorden, kijken we als & Van de Laar samen met cruciale spelers in het politieke proces van de gemeente Zwartewaterland naar de formele vergaderstructuur van de raad en de daarbij afgesproken spelregels. Maar ook de feitelijke werkwijze van vergaderen (cultuur en vaardigheden) én de wijze waarop de effectiviteit van de huidige vergaderstructuur en -cultuur wordt ervaren. In het bijzonder is er daarbij aandacht voor de totstandkoming van de agenda van de raad, de informatievoorziening tussen college en raad, procedures rondom geheimhouding en de inspraak en participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij het besluitvormingsproces van de raad.

Het onderzoek heeft als doel om in de eerste helft van 2021 de gemeenteraad van Zwartewaterland inzicht te verschaffen in het functioneren van het huidige vergaderstelsel van de raad – namelijk vergaderstructuur, – cultuur en -vaardigheden – aan de hand van bovenstaande vragen. Én daarnaast om de raad te voorzien van concrete adviezen ter versterking van dit vergaderstelsel. We doen op alle drie de terreinen praktische en concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad van Zwartewaterland om de werking van de lokale democratie in Zwartewaterland en in het bijzonder de rol van de raad daarbinnen te versterken. Nu én in de toekomst.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers