Menu Close

Gemeente Cranendonck

Organisatieontwikkeling

De gemeente Cranendonck ligt in Zuidoost-Brabant, grenzend aan Noord-Limburg en België. De gemeente telt circa 21.000 inwoners verspreid over zes kernen.

De organisatie is opgebouwd langs een tiental zelfsturende teams rondom de thema’s Burger & Bedrijven, Leefomgeving en Ontwikkeling & Onderzoek. De gemeente voert haar taken op het gebied van de bedrijfsvoering en werk & inkomen uit binnen de GRS A2-gemeenten, samen met de gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard.

Deze organisatie-inrichting gecombineerd met het principe van zelfsturing kent zijn basis in de organisatievisie 2016/ 2017, waarin elementen als; eigen verantwoordelijkheid, werken vanuit de bedoeling, midden in de samenleving en verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd, zijn benadrukt.

Om als ambtelijke organisatie een volgende stap te zetten in haar ontwikkeling, is & Van de Laar gevraagd om de werking van de ambtelijke organisatie te onderzoeken. Onze diagnose en adviezen dienen als basis voor de verdere organisatieontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

We kijken, om tot een scherpe diagnose en concrete adviezen te komen, vanuit de inhoud naar de organisatie. Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die op Cranendonck afkomen? Welke bestuurlijke opgaven en ambities zijn geformuleerd? Heeft Cranendonck de kwantiteit en de kwaliteit in huis om deze opgaven doelmatig en doeltreffend, in verbinding met de omgeving, te realiseren? Is de organisatie (cultuur, sturing en structuur) van Cranendonck dienstbaar aan principes als duidelijkheid, wendbaar, naar buiten gericht en zelfbewust zijn? Dit met als doel de (ambtelijke organisatie van de) gemeente Cranendonck een stap verder te helpen in haar ontwikkeling en toekomstbestendigheid.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.