Menu Close

Projectleider herstructurering gemeentelijke watertaken

Gemeente Amsterdam

Aanleiding
In maart en april 2021 verschenen rapporten van respectievelijk de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Rekenkamer Amsterdam waarin onafhankelijk van elkaar wordt geconcludeerd dat de organisatiestructuur en -cultuur van de Stichting Waternet aanpassing behoeft. In dit kader werken het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam, als opdrachtgevers van de Stichting Waternet, aan de herijking van de governance op de watertaken. Waternet zorgt met circa 1.800 medewerkers onder andere voor veilig drinkwater (in zeven gemeenten), schone grachten, rivieren en droge voeten.

Uitdaging
& Van de Laar vervult de projectleiding binnen de gemeente Amsterdam en geeft samen met een programmateam met waterschap AGV en Waternet uitwerking aan dit governancevraagstuk. Om de sturing, zeggenschap en verantwoording te versterken wordt onder andere de juridische, financiële, fiscale en organisatorische impact van alternatieve samenwerkingsvormen onderzocht. Aan de hand van deze impactanalyse komen we in een gezamenlijk proces van AGV, Waternet en Amsterdam tot de best passende voorkeursvariant voor een doelmatige en toekomstbestendige samenwerking op de watertaken.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.