Menu Close

Provincie Drenthe

Organisatieontwikkeling

De provincie Drenthe staat samen met omgeving, medewerkers en management voor het realiseren van belangrijke opgaven voor de Drentse samenleving. Als midden bestuur heeft de provincie een belangrijke regierol in het mogelijk maken, verbindingen leggen en het voortouw nemen, om met focus en doorzettingsmacht de maatschappelijke opgaven op een wendbare en flexibele wijze te realiseren. De laatste jaren worden de maatschappelijke opgaven uitdagender, complexer en duurder. Voorbeelden zijn het stikstofdossier, de energietransitie en de komst van de Omgevingswet Deze opgaven vragen een andere rol van de provincie nu en in de toekomst. Dit vraagt om een fundamentele verandering, zowel binnen de organisatie als in het samenspel met Gedeputeerde en Provinciale Staten.

Wij hielpen de provincie Drenthe met het uitwerken van een nieuw sturingsconcept in een kort tijdsbestek, samen met de organisatie. Uitgangspunten hierbij waren: een compact strategisch management wat de strategische koers uitzet en deze vertaald naar doelen en ambities voor de organisatie. Daarnaast is er integrale sturing op de Drentse opgaven en aandacht en nabijheid voor de medewerkers.

Momenteel helpen wij de organisatie in de volgende stap van deze ontwikkeling. We vertalen onze adviezen naar de praktijk.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.