Menu Close

Provincie Noord-Brabant

Evaluatie beleidskader interbestuurlijk toezicht

& Van de Laar is gevraagd door de provincie Noord-Brabant om een tussentijdse evaluatie van het beleidskader Interbestuurlijk toezicht (IBT) van de provincie uit te voeren.

Het beleidskader gaat in op de opzet, doelstellingen en strategie van het provinciale toezicht op de Brabantse gemeenten en (op onderdelen) Waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Begin 2020 is een geactualiseerd beleidskader Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020-2023 vastgesteld door de provincie. Hoewel het beleidskader daarmee nog actueel is, is de provincie voornemens om een tussentijdse evaluatie van het beleidskader te laten uitvoeren.

Aanleiding voor deze tussentijdse evaluatie is het opnemen van het IBT als een van de 4 pijlers van het nog op te stellen beleidskader ‘Toekomstbestendig Bestuur’, dat als doel heeft om de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant te versterken.

Belangrijke drijfveer hierbij is om in de doorontwikkeling van de uitvoering van het IBT de verschillende toezichtgebieden dichter bij elkaar te brengen. Dit is des te relevanter omdat een aantal toezichtgebieden in de fysieke leefomgeving worden samengevoegd als gevolg van de Omgevingswet.

Hiertoe zullen wij in onze evaluatie concrete handvatten meegeven aan de provincie ter doorontwikkeling van de uitvoering van het IBT.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.