Menu Close

Provincie Noord-Brabant

Omgevingsdiensten | Onderzoek naar bedrijfsvoeringskosten

In de provincie Noord-Brabant zijn 3 omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van met name de milieutaken. Het gaat hierbij om de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Midden- en West-Brabant en Brabant Noord. Het doel van de omgevingsdiensten is zorg te dragen voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving.

Met het oog op het zo duurzaam, doelmatig en efficiënt mogelijk werken van deze omgevingsdiensten heeft de provincie Noord-Brabant ons gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoeringskosten uit te voeren. Om daarmee uitvoering te geven aan een afspraak hierover uit het Bestuursakkoord van de provincie.

In het onderzoek analyseren wij de besparingskeuzes in de bedrijfsvoeringskosten van deze omgevingsdiensten. Met als doel handvatten hierin mee te geven en om waar mogelijk te helpen de efficiency verder te vergroten.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.