Menu Close

Provincie Zeeland

Structuur en sturing afdeling POJZ

De provincie Zeeland heeft een sleutelrol bij diverse grote (landelijke) opgaven, zoals de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. De landelijke opgaven kennen in Zeeland een eigen dynamiek. Zeeland heeft immers veel water, belangrijke zeehavens, diverse grote (zware) industriële clusters en een omvangrijke toeristische en landbouwsector, waar al deze opgaven bij elkaar komen. Het is een uitdaging om deze opgaven voortdurend met elkaar te confronteren en met elkaar in balans te brengen.

Om zich wendbaar tot deze complexe omgeving te verhouden, werkt de provinciale organisatie sinds 2018 vanuit een nieuw sturingsconcept, dat uitgaat van opgavengericht werken. De organisatie is ingericht naar een dynamisch deel én een gestructureerd deel. Ieder voorzien een eigen sturingsvorm.

Vanuit het ‘gestructureerde deel’ vervult de afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ) een belangrijke rol in het bijdragen aan deze complexe opgaven. POJZ is één van de zeven afdelingen in de provinciale organisatie, en is op zijn beurt verdeeld naar zeven taakvelden. Kenmerkend voor de afdeling is dat zowel vakinhoudelijke taken als bedrijfsvoeringsfuncties in POJZ zijn georganiseerd.

Wij helpen de afdeling POJZ een volgende stap te zetten in haar ontwikkeling:. We houden de afdeling tegen het licht van de complexe opgaven en helpen bij het oplossen van een aantal knelpunten in de structuur, de sturing en het gedrag. Met name kijken we daarbij naar de logica in de samenhang van de taken, naar de span of attention van de afdelingsmanager en naar de best passende sturing op de zeven taakvelden.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.