Menu Close

RKC Hoeksche Waard

Onderzoek verbonden partijen

De rekenkamer van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten een onderzoek te doen naar de sturing, beheersing, controle en verantwoording van enkele verbonden partijen in de gemeente en in het bijzonder de betekenis hiervan voor de gemeenteraad.

Het doel van het onderzoek is om de rekenkamer én de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de systematiek en dagelijkse praktijk van een aantal verbonden partijen van de gemeente Hoeksche Waard. Én de mate waarin de raad voldoende in staat wordt gesteld grip te houden op deze verbonden partijen. Dit tegen de achtergrond van wetswijzigingen én vragen binnen de gemeente over deze thematiek.

Dit om te komen tot concrete aanbevelingen voor de gemeente ten aanzien van de sturing, beheersing, controle en verantwoording van verbonden partijen. Met in het bijzonder aandacht voor de vraag hoe de rol van de gemeenteraad daarin kan worden versterkt.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.