Menu Close

Toekomstgerichte evaluatie Jeugdhulp/ Wmo

OZJT/ Samen 14

De 14 Twentse gemeenten: Twenterand, Tubbergen, Dinkelland, Almelo, Hellendoorn, Wierden, Borne, Oldenzaal, Losser, Rijssen-Holten, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Haaksbergen hebben over de periode 2016 (vaststellen Koersplan) tot 2019 (ingang nieuwe contracten) samen het inkoopproces doorlopen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo.  In dat inkoopproces zijn circa 300 aanbieders, voor circa 210 miljoen euro aan zorgverlening, gecontracteerd. Grofweg onderverdeeld naar 140 miljoen euro Jeugdhulp en 70 miljoen euro Wmo.

OZJT/ Samen 14 heeft & Van de Laar de vraag gesteld om te komen tot een toekomstgerichte evaluatie van het inkoopproces Jeugdhulp/ Wmo. Doel was om op basis van deze toekomstgerichte evaluatie te komen tot een antwoord op hoe de volgende inkoopronde (proces én organisatie) ingericht zou moeten worden.

Om deze vraagstelling vanuit OZJT/ Samen 14 te beantwoorden, is gebruik gemaakt van een toetsingskader, gebaseerd op de zeven goede gewoonten van inkoop Jeugdhulp van de VNG. Op basis van deze zeven goede gewoonten is een online vragenlijst ontwikkeld, welke onder stakeholders in de 14 gemeenten en binnen OZJT/ Samen 14 – bestuurlijk en ambtelijk – is uitgezet. De opbrengsten uit deze vragenlijst dienden als basis voor verdiepende interviews per gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en met de projectleiding vanuit OZJT/ Samen 114.

De input vanuit de ingevulde vragenlijsten en verdiepende interviews zijn door onze onderzoekers vervat tot een bestuurlijk en ambtelijk breed gedragen rapportage, waarin handreikingen zijn geformuleerd voor de opzet van het proces en de organisatie van de volgende inkoopronde.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.