Menu Close

Variantenanalyse

BAR-organisatie

Aanleiding
De gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn sinds 1 januari 2014 ambtelijk gefuseerd tot BAR- organisatie in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De drie gemeenteraden voeren separaat hun controlerende en kaderstellende rol op de GR uit. Naar aanleiding van een variantenverkenningsrapportage van juni 2021 zijn in de drie gemeenteraden moties aangenomen. De gemeenteraden van Barendrecht en Ridderkerk riepen hun colleges op om een grondige variantenanalyse op de toekomst van de samenwerking uit te laten voeren. De gemeenteraad van Albrandswaard gaf aan dat zij niet willen dat haar college participeert in een dergelijk onderzoek.

Uitdaging
De colleges van Barendrecht en Ridderkerk van de BAR-organisatie hebben bureau & Van de Laar gevraagd om de variantenanalyse uit te voeren, het bestuur van Albrandswaard wordt als belanghebbende respondent betrokken in het onderzoek. Het doel van de variantenanalyse is te bezien op welke wijze de samenwerking tussen de drie gemeenten het beste kan worden vormgegeven, rekening houdend met aspecten als kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten, kansen voor medewerkers en gemeentelijke kleur en grip. Waarbij sprake is van een duurzame/ toekomstbestendige keuze, die wenselijk én haalbaar is voor politiek en bestuur van de deelnemende bestuurskrachtige gemeenten.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.