Menu Close

Variantenanalyse toekomst

GR BVEB

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben sinds 2017 een deel van de bedrijfsvoering gezamenlijk georganiseerd in de Bedrijfsvoeringeenheid Bommelerwaard (BVEB). De BVEB voert voor beide gemeenten taken uit op het gebied van I&A, hrm, financiën en juridische zaken.

In de oorspronkelijk gedachtelijn vormde het bovengenoemde takenpakket de opmaat naar een bredere samenwerking. In najaar 2020 is echter helder geworden dat er geen verdere stappen worden genomen richting een bestuurlijke of ambtelijke fusie van Zaltbommel en Maasdriel. Daarop is vanuit de colleges aan de gemeentesecretarissen van beide gemeenten (die tevens samen de directie van de BVEB vormen) de opdracht gegeven na te gaan hoe de bedrijfsvoering optimaal georganiseerd en gepositioneerd kan worden ten behoeve van beide gemeenten.

Om tot een gefundeerd besluit te komen, is aan & Van de Laar gevraagd een variantenanalyse uit te voeren. Met deze variantenanalyse toetsen wij de mogelijk denkbare samenwerkingsvarianten aan eenzelfde meetlat van 5 K’s: kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten, klantgerichtheid en kansen voor medewerkers. Op basis van deze variantenanalyse komen wij tot een onafhankelijk advies over de best passende en de meest haalbare variant van krachtenbundeling tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, met als doel te helpen om een duurzaam toekomstperspectief op de bedrijfsvoering van beide gemeenten te organiseren.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.