Menu Close

Zuid Limburg

Versterking samenwerking jeugdhulpregio

De 16 gemeenten in Zuid-Limburg werken sinds 2015 samen op het gebied van Jeugdhulp. Deze niet-vrijblijvende samenwerking is vastgelegd in een centrumregeling, waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente optreedt. De samenwerking richt zich op het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de jeugdhulptaken, zoals vastgelegd in de beleidsplannen Jeugd van de 16 deelnemende gemeenten en is voor een onbepaalde tijd aangegaan.

De regio heeft uit gesprekken en evaluaties geconstateerd dat er sprake is van een goede verstandhouding tussen gemeenten onderling en met zorgaanbieders. Gezamenlijk worden dezelfde doelen nagestreefd, welke op hoofdlijnen staan beschreven in het regionale beleidskader. Hoewel regiogemeenten allemaal hetzelfde willen bereiken, leek de regio afgelopen jaren op onderdelen te versplinteren. Vanuit een wens om de regionale samenwerkingsstructuur aan te laten sluiten bij de regionale ambities is aan & Van de Laar gevraagd om met een advies te komen over hoe de samenwerking versterkt kan worden.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.