Menu Close

Visievorming participatieve democratie

Gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer kenmerkt zich als gemeente vanwege het grote grondgebied en maar liefst 29 kernen. De gemeente hanteert principes van gebiedsgericht werken om in gesprek te blijven en samen te werken met inwoners uit al haar kernen. In 2019 en 2020 heeft de rekenkamercommissie (rkc) van Haarlemmermeer onderzoek gedaan naar hoe het gaat met de participatieve democratie in de gemeente. In het rapport getiteld ‘Wijze raad is halve daad’ over de kwaliteit van de samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden stelt de rkc onder meer dat de dorps- en wijkraden zich actief inzetten voor de belangen van hun dorp of wijk, maar weinig invloed hebben. Daarnaast komt naar voren dat het huidige participatiebeleid van de gemeente abstract is en het vooral ontbreekt aan een goede gezamenlijke visie op de participatieve democratie.

De aanbevelingen van het rekenkameronderzoek zijn voor de gemeenteraad van Haarlemmermeer aanleiding geweest om een open gesprek te willen voeren met zowel de dorps- en wijkraden als de gemeenteraad, met als doel een gezamenlijke en concrete visie te formuleren op de participatieve democratie in de gemeente.

& Van de Laar heeft een aantal bijeenkomsten begeleid met de dorps- en wijkraden en de gemeenteraad. Daarin is eerst gewerkt aan een gezamenlijk kader over hoe de participatieve democratie kan worden geduid. Aan de hand daarvan is in een vervolgbijeenkomst een open gesprek tussen dorps- en wijkraden en de gemeenteraad gevoerd, over dilemma’s en vraagstukken die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een visie op de participatieve democratie.

Deze opdracht past geheel in lijn met de koers van ons bureau: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Wij geloven erin dat we daarin meerwaarde kunnen leveren voor publieke organisaties door een sterke combinatie van denken én doen. & Van de Laar heeft ruime ervaring met principes als inwoners- en overheidsparticipatie, dorpen-/kernendemocratie en gebiedsgericht en opgavengericht werken. Sinds 2020 zijn we intensief betrokken bij het ontwikkelen van kernendemocratie voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk; een herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Een zeer intensief participatietraject waarin & Van de Laar in gesprek is met honderden inwoners in 33 kernen, een beleidsplan en leidraad voor de ambtelijke organisatie, organisatieontwikkeling- en coaching, het implementeren van een digitaal participatieplatform; alles kwam voorbij.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.