Menu Close

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Projectsecretaris WISI

Met de decentralisaties in het sociaal domein hebben veel gemeenten de ambitie om hun dienstverlening  meer integraal aan te bieden. Zij lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. De VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen om gemeenten in staat te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving.

In de rol van projectsecretaris Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI) helpt &VDL de opgavemanager. Wij adviseren en ontzorgen de opgavemanager op strategisch en tactisch niveau, rondom beleidsinhoudelijke vragen en processen. Daarbij levert &VDL een bijdrage aan de samenhang, integraliteit en het overzicht binnen het WISI-domein. Ook de (verdere) ontwikkeling en het uitdragen van het Koersdocument WISI zijn onderdelen van onze betrokkenheid.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.