Menu Close

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Begeleiden werkgroep

Provincies houden toezicht op het huisvesten van statushouders door gemeenten. Voor gemeenten is het steeds lastiger om de taakstelling te behalen, gezien de hoge instroom van asielzoekers, doorstroom naar statushouders en daarbij de woningcrisis. De rol van de provincies als toezichthouder wordt hiermee steeds actiever. BZK en IPO hebben een werkgroep gevormd om handelingsperspectieven op te stellen en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen. &VDL is gevraagd als penvoerder voor het inspiratiedocument en het begeleiden van de werkgroep bijeenkomsten.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.