Menu Close

Taskforce Congestie Amsterdam

Inpassen onderstations

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. Doelstellingen op het gebied van economische groei, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en de energietransitie kunnen niet (tijdig) worden behaald.

De Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander hebben de handen ineen geslagen en werken samen in een taskforce om de gevolgen van het volgelopen Amsterdamse elektriciteitsnet aan te pakken. Door de uitbreiding van de energie-infrastructuur gezamenlijk te coördineren wil de taskforce de ‘drukte op het net’ (congestie) versneld oplossen. Onderdeel hiervan is het inpassen van onderstations.

Wij helpen als procesmanager binnen de taskforce de projectteams dit traject te versnellen.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.