Menu Close

Regio Hart van Brabant

Sociaal Domein

De regio Hart van Brabant bestaat uit een aantal gemeenten die regionaal met elkaar samenwerken op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding.

De deelnemende gemeenten kopen sinds 1 januari 2023 de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatie gezamenlijk in. Als antwoord op deze gezamenlijke inkoop is een adviesnota Sturingsmodel 2023 vastgesteld. Deze adviesnota bevat een beschrijving van de nieuwe manier van sturing op de contracten en de transformatieopgaven binnen Hart van Brabant op het gebied van jeugdhulp, Wmo en participatie.

Samen met de organisatie komen wij tot adviezen voor een verdere doorontwikkeling van het sturingsmodel inkoop.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.