Menu Close

De Bevelanden

Strategische Uitvoeringsagenda

Platform de Bevelanden (voorheen Samenwerking de Bevelanden) bestaat uit vijf Zeeuwse gemeenten die met elkaar én met partners samenwerken om de brede welvaart op de Bevelanden te versterken en een vitale regio te bewerkstelligen en te behouden. Aan de hand van vijf actielijnen, die met name zijn gericht op de fysieke leefomgeving, geven zij in de Strategische Uitvoeringsagenda 2022-2030 handen en voeten aan huidige en toekomstige uitdagingen voor de regio. Deze actielijnen liggen in het verlengde van de eigen gemeentelijke programma’s. Samen met de ambtelijke kerngroep komen we tot een conceptnotitie die richting geeft aan de sturing op en uitvoering van de Strategische Uitvoeringsagenda.

 

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.