Menu Close

Zuid-Kennemerland

Sociaal Domein

De 7 gemeenten in de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond werken samen rondom gespecialiseerde jeugdhulp. Er is veel ervaring opgedaan in de samenwerking tussen de gemeenten, maar er ontbreken heldere afspraken rondom de dienstverlening die de gemeente Haarlem verzorgt. Het gaat hier afspraken in het kader van de inkoop én de regionale samenwerking.

Wij helpen deze gemeenten in Zuid-Kennemerland en Ijmond met de formalisatie van afspraken. Dit is nodig vanwege enerzijds praktische onderwerpen zoals data uitwisseling voor de sturing en monitoring van consortia en anderzijds vanuit de wettelijke verplichting die er gaat komen vanuit het wetsvoorstel “wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” om een gemeenschappelijke regeling op te richten. Allereerst zullen wij een dienstverleningsovereenkomst opstellen voor deze jeugdhulpregio. Waarna we vervolgens gezamenlijk tot een samenwerkingsovereenkomst en mogelijk een Gemeenschappelijke Regeling zullen komen.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.