Menu Close

Rekenkamer Huizen

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoek samenspel raad, college en organisatie

& Van de Laar is gevraagd door de Rekenkamer van de gemeente Huizen om een onderzoek uit te voeren naar het samenspel tussen de raad, college en organisatie in de gemeente Huizen.
De raad, het college en de organisatie hebben in Huizen al ervaren dat het verbeteren van het samenspel niet eenvoudig is. Het weerhoudt met name de raad niet om kritisch naar de eigen rol te blijven kijken en wat men van het college en de organisatie verwacht explicieter te maken.

Met dit onderzoek beogen we om de relaties (of interacties tussen de partijen) inzichtelijk te maken en aangrijpingspunten te vinden voor versterking. Waar het gaat om het verbeteren, sluiten we zoveel mogelijk aan op initiatieven vanuit de raad, het college en de organisatie en zoeken we naar hefbomen om die initiatieven te versterken.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.