Menu Close

Versterken toegang sociaal domein

Gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe heeft – na de herindeling per 1 januari 2019 – inmiddels twee jaar geïnvesteerd in het werkend krijgen van het Team Sociaal West Betuwe. Met dit team wordt gebouwd aan de sociale kracht van de inwoners in deze gemeente. De gemeente is op zoek naar een nieuwe balans: van ‘doen wat goed is’ naar ‘alleen doen wat nodig is’. De komende jaren geeft het Team Sociaal prioriteit aan doorontwikkeling, verbeteren en verstevigen. Daarbij gaat het dan om de ontwikkeling van de primaire processen, organisatie, bedrijfsvoering, professionalisering van medewerkers en cultuur van de organisatie als geheel.

& Van de Laar stelde begin 2021 een plan van aanpak op voor de doorontwikkeling van het Team Sociaal en de versterking van de gemeentelijke toegang. Na vaststelling van het plan van aanpak hebben wij ook de opdracht gekregen om tot einde 2021 de rol van projectleider in te vullen om de beoogde transformatie vorm te geven. De projectleider realiseert – samen met de teamleider, de gedragsdeskundige, de toegangsmedewerkers en collega’s van het team Kwaliteit en de projectleiders preventie en algemene voorzieningenbeleid – een versnelling van de transformatie in de uitvoering.

De opdracht vindt plaats binnen het strategische programma gericht op de transformatie en de financiële beheersing van het sociaal domein. In de opdracht zijn diverse deelresultaten geformuleerd aan de hand van drie hoofdsporen. Wij zetten in op resultaten op het niveau van:

  • Transformatie van het zorgstelsel en financiële beheersbaarheid;
  • Ontwikkeling van het team en de omgeving;
  • Professionalisering van de uitvoering.

Daarnaast zal de projectleider samen met het team een advies schrijven voor de volgende fase 2022-2024, waar onder andere de doorontwikkeling van de toegang en de aansluiting van basis en preventie op de nieuw te contracteren zorg behandeld wordt (2022).

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.