Menu Close

Evaluatie centrumregeling

Noardeast-Fryslân & Dantumadiel

De autonome gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. maakten tot 2019 enkele jaren gebruik van de diensten en producten van hun ambtelijke fusieorganisatie DDFK. Toen per 1 januari 2019 de drie laatst genoemde gemeenten opgingen in de gemeente Noardeast-Fryslân bleef Dantumadiel politiek-bestuurlijk zelfstandig. Deze beide gemeenten kwamen per die datum de centrumregeling en het dienstverleningshandvest Noardeast-Fryslân –Dantumadiel overeen. Dantumadiel neemt sindsdien alle diensten af van de ambtelijke organisatie van de gemeente Noardeast-Fryslân.

In de centrumregeling en het dienstverleningshandvest is overeengekomen dat iedere vier jaar – in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen – een grondige evaluatie plaatsvindt van de centrumregeling. & Van de Laar voert deze evaluatie voor beide gemeenten uit. Wij betrekken hierbij zowel feiten én meningen vanuit de politiek, de beide colleges en de ambtelijke organisatie om zodoende te komen tot een objectieve en gedragen evaluatie.

Tenslotte doen wij op basis van onze bevindingen uit de evaluatie concrete handreikingen ter versterking van de verbinding tussen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.