Menu Close

Evaluatie centrumregeling

Noordoost Brabant

Sinds 2015 werken de gemeenten in Noordoost Brabant samen op de inkoop van jeugdhulp en de uitvoering van een regionale beleidsagenda. Gekozen is voor een samenwerking op basis van een centrumregeling waarbij de gemeente ’s-Hertogenbosch in afstemming met de gastgemeenten zorgdraagt voor een kwalitatieve en efficiënte inkoop van jeugdtaken.

Het team van & Van de Laar voert een evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten in centrumregeling uit. Hierbij worden verschillende aspecten onderzocht. Bijvoorbeeld de huidige governance, de gehanteerde financiële verdeelsleutel en solidariteitsafspraken. De evaluatie heeft een toekomstgericht karakter. In het licht van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp (o.a. Hervormingsagenda Jeugd en Rijksbegroting) wordt er onderzocht wat de regionale samenwerking nodig heeft de komende jaren. Onder andere in de mate van robuustheid en duurzaamheid van de samenwerking en de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten onderling.  De uitkomsten en aanbevelingen van de evaluatie geven input voor de nieuwe centrumregeling.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.