Toekomstbestendig organiseren

Maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities, ze vragen om organisaties, teams en mensen die weerbaar en wendbaar zijn om daaraan effectief en efficiënt invulling te geven. Meer en meer ook met oog voor de wereld om ons heen, in nauwe verbinding met anderen.

Wij helpen om binnen en tussen publieke organisaties, hun teams en mensen een sterk samenspel te creëren. Dat doen we bijvoorbeeld organisatiestructuren en sturingsconcepten te ontwerpen, evalueren en herijken. Door bijbehorend leiderschap en gedrag te ontwikkelen. Of door handelingsperspectieven te bieden om het samenspel binnen en tussen politiek, bestuur en organisatie te versterken.

We doen dat in de rollen van onderzoeker en adviseur, als projectleider en -secretaris, programma- en procesmanager en als interim-manager in management- en strategische functies. Waar gewenst helpen we onze relaties via executive search en werving & selectie bij het vinden van geschikte kandidaten voor de (door ons) herijkte organisatiestructuur of het nieuwe sturingsconcept.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies? Voor een concreter beeld zie onze voorbeeldprojecten, die we op het vraagstuk ’toekomstbestendig organiseren’ uitvoeren. Hieronder een selectie van activiteiten op dit vraagstuk.

Blog
Toekomstbestendig organiseren

Perspectieven op sterk samenspel

Handelingsperspectieven voor een sterk samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie beschreven in een whitepaper. Klik verder voor meer informatie.

Perspectieven op sterk samenspel
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein

Nederlandse gemeenten zijn actief in een landschap dat voortdurend in beweging is. De vraagt om strategische keuzes en de ontwikkeling van een wendbare en weerbare organisatie. De gemeente Stein wil de volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de organisatie, die aansluit bij de strategische toekomstvisie 2018-2022. Daarbij past een update van de organisatievisie en vertaling van de visie naar een hoofdstructuur met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en detailstructuur. Wij ondersteunen de gemeente bij de doorontwikkeling van de visie en voeren twee verdiepingsonderzoeken uit die gerichte informatie opleveren waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren.

Organisatie ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe

De provincie Drenthe staat samen met omgeving, medewerkers en management voor het realiseren van belangrijke opgaven voor de Drentse samenleving. Deze opgaven vragen een andere rol van de provincie. Dit vraagt om een fundamentele verandering, zowel binnen de organisatie als in het samenspel met Gedeputeerde en Provinciale Staten. Wij helpen de provincie Drenthe bij deze verandering. 

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe
Project
Toekomstbestendig organiseren

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad

Zaanstad is een snel groeiende stad en vertoont de groeipijn die daarbij hoort. Dit roept de vraag op wat ervoor nodig is om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. En gelijktijdig het samenspel te verbeteren. Wij begeleiden de gemeente Zaanstad in een organisatie-ontwikkeltraject dat antwoord geeft op deze vraag. 

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad
Project
Toekomstbestendig organiseren

Management
ondersteuning V&OR Amsterdam

De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam staat aan de lat voor het organiseren van de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. In het uitvoeren van deze opgaven is een professionele en wendbare management- en projectondersteuning essentieel. amen met de directie V&OR van de gemeente Amsterdam herijken wij de rolinvulling van de management- en projectondersteuning, om tot een toekomstbestendige inrichting van deze functies te komen. 

Management ondersteuning V&OR Amsterdam
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling Helmond

De gemeente Helmond is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling brengt forse uitdagingen met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, voorzieningenniveau én het tegengaan van de sociale tweedeling in de stad. De uitdaging is om de ambtelijke organisatie aan te sluiten op de kerntaken, opgaven en ambities van de stad. Wij maken een diagnose van deze balans die de basis vormen voor een investerings- en ontwikkelprogramma. & Van de Laar is regisseur op 10 ontwikkellijnen en geeft inhoudelijke richting aan de uitwerking ervan. 

Organisatie ontwikkeling Helmond