Procesbegeleiding & Realisatie

Een concreet handelingsperspectief in een adviesrapport. Een grof omlijnd toekomstperspectief. Een wensbeeld bij structuur, sturing, leiderschap of gedrag in de organisatie. Dan begint het werk pas echt. Het veranderproces om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Wij helpen onze relaties om adviezen, toekomstperspectieven en wensbeelden in de praktijk te brengen.

In tijdelijke rollen van opgave-, proces- en programmamanager of projectleider en projectsecretaris helpen wij samenwerkingsverbanden, organisaties en teams om tot de gewenste verandering te komen. Wij voelen ons in deze rollen verantwoordelijk, brengen resultaat, maar brengen anderen graag in positie om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Wij combineren in deze rollen kennis van de inhoud en expertise van veranderstrategieën met de vaardigheden om opgaven, programma’s, processen en projecten van A naar B te brengen. Met oog voor belangen en verlangens van betrokken. Iedereen op het juiste moment in het proces, over het juiste vraagstuk in positie brengen. Die rol nemen we graag op ons.

Onze doeners vervullen bijvoorbeeld de rol van procesmanager netcongestie, projectleider organisatieontwikkeling, programmamanager regionalisering jeugdhulp of projectsecretaris herindeling. Zie onze projecten voor een concreet beeld bij de procesbegeleidings- & realisatievraagstukken die we mogen oppakken voor onze relaties.

Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur netcongestie Veldhoven

Wij zijn begonnen als procesregisseur netcongestie voor de gemeente Veldhoven! In deze rol gaan we aan de slag met het creëren van overzicht en regie, binnen de organisatie en met betrokken partijen, op dit urgente onderwerp om de energie infrastructuur in Veldhoven toekomstbestendig te maken.

Procesregisseur netcongestie Veldhoven
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. De Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander hebben de handen ineen geslagen en werken samen in een taskforce om de gevolgen van het volgelopen Amsterdamse elektriciteitsnet aan te pakken. Wij helpen als procesmanager binnen de taskforce de projectteams het traject te versnellen om 'drukte op het net’ (congestie) op te lossen. 

Procesmanager taskforce congestie Amsterdam
Project
Samenwerking & Fusie

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel

De gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben in juni 2023 besloten hun ambtelijke samenwerking (GR WM8KTD) te beëindigen. De opdracht van de beide colleges aan de gemeentesecretarissen is te zorgen dat een nieuwe inrichting (visie, structuur, sturing, taken, mensen, middelen, data) van de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2025 gereed te hebben. We helpen Tytsjerksteradiel bij koersbepalen, koersvertalen en de implementatie richting 1 januari 2025. 

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling Helmond

De gemeente Helmond is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling brengt forse uitdagingen met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, voorzieningenniveau én het tegengaan van de sociale tweedeling in de stad. De uitdaging is om de ambtelijke organisatie aan te sluiten op de kerntaken, opgaven en ambities van de stad. Wij maken een diagnose van deze balans die de basis vormen voor een investerings- en ontwikkelprogramma. & Van de Laar is regisseur op 10 ontwikkellijnen en geeft inhoudelijke richting aan de uitwerking ervan. 

Organisatie ontwikkeling Helmond

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Wij adviseren en begeleiden Hart van Brabant bij het ontwikkelen van het sturingsmodel. 

Inrichting samenwerking sociaal domein Hart van Brabant
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Land van Cuijk

Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling van hun gemeenten vast. &VDL werd in het herindelingsproces gevraagd het plan van aanpak op te stellen, de rol van procesbegeleider te vervullen in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp/-advies en die van projectleider in implementatiefase, sinds najaar 2019. De drie gemeenten vormen per 1 januari 2022 tezamen één krachtige gemeente. 

Projectleiding herindeling Land van Cuijk
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Financieel statenonderzoeker provincie Limburg

Provinciale Staten van Limburg zijn verantwoordelijk voor het stellen van de kaders en de controle op het provinciebestuur. Wij voeren voor Provinciale Staten financiële analyses uit op twee belangrijke instrumenten om deze rollen uit te kunnen oefenen, namelijk: programmabegroting en jaarrekening van de provincie.

Financieel statenonderzoeker provincie Limburg