Samenwerking & Fusie

Veel maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities vragen om een krachtig samenspel, over de grenzen van de eigen organisatie heen. Opgaven overstijgen de gemeentegrenzen, de uitvoeringskracht en/ of de financiële middelen in de eigen organisatie zijn niet toereikend of de politiek-bestuurlijke slagkracht past niet meer op de complexe uitdagingen. Samenwerking of zelfs fusie helpt dan om zelfbewust de uitdagingen aan te blijven gaan.

Samenwerking

Wij helpen publieke organisaties – veelal gemeenten, bestaande centrumregelingen, bedrijfsvoeringsorganisaties en openbaar lichamen én bestuurlijke regio’s – bij de verkenning naar, vorming, evaluatie en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden. We beschikken daarbij over diepgaande wetenschappelijke kennis van en praktijkervaring met alle samenwerkingsvormen en de daarin te maken keuzen rondom juridische consructies, bestuurlijke en ambtelijke governancemodellen, directiemodellen, organisatieinrichtingen, dientverleningsconcepten en de personele en financiële gevolgen van samenwerking. Wij gaan met onze opdrachtgevers altijd op zoek naar de vorm die op dát moment, in die context het beste past, volgend uit de inhoudelijke opgaven en ambities.  

Fusie

Soms is een fusie – in gemeenteland ‘herindeling’ genaamd – de beste optie om de opgaven en ambities toekomstbestendig te blijven realiseren. In die gevallen helpen wij gemeenten van A t/m Z: van onderzoek naar de bestuurskracht van gemeenten, de eerste verkenning naar de (bestuurlijke) toekomst, tot en met het opstellen van het herindelingsontwerp en -advies, de politiek-bestuurlijke procesbegeleiding en de ondersteuning van de projectorganisatie om de nieuwe gemeente daadwerkelijk in te richten. Wij kennen alle aspecten van het wettelijke traject en het integratieproces van de organisaties. 

Ontvlechting

Soms brengt de fusie of het samenwerkingsverband niet wat partners er aan de voorkant met elkaar van hadden verwacht. De ambities en verwachtingen lopen uiteen, er ontstaan nieuwe en andere toekomstperspectieven, de betaalbaarheid komt onder druk, sleutelspelers van het eerste uur zijn verdwenen. Allemaal aanleidingen waardoor de samenwerking of fusie niet langer houdbaar is. Dat leidt tot (gedeeltelijke) ontvlechtingen van bestaande organisaties. Wij begeleiden deze processen van gehele of gedeeltelijke ontvlechting, met alle zorgvuldigheid die daarbij hoort, én bieden direct perspectief door tevens te helpen om de nieuwe organisatievorm tot stand te brengen.

We helpen in samenwerkings-, fusie- en ontvlechtingsprocessen in de rollen van onderzoeker en adviseur, als projectleider en -secretaris, programma- en procesmanager en als interim-manager in management- en strategische functies. Waar gewenst helpen we onze relaties via executive search en werving & selectie bij het vinden van geschikte kandidaten voor de (door ons) ontworpen of herijkte samenwerkingsverband of gefuseerde organisatie.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies? 

Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘samenwerking & fusie’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers. 

 

Kennisdeling

& Van de Laar deelt graag haar kennis en expertise op het gebied van samenwerking & fusie. Dit doen wij via blogs, artikelen en bijeenkomsten met onze relaties. Dat doen wij ook via kennisplatforms: herindeling.nl en ambtelijkefusie.nl. Klik hieronder om naar de bijbehorende websites te gaan:

Project
Samenwerking & Fusie

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater

De gemeenten Woerden voert sinds 2015 alle ambtelijke taken uit voor de gemeente Oudewater, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). Het college van B&W van Woerden heeft ons gevraagd om de ambtelijke samenwerking te evalueren, als opmaat naar een besluit over de voortzetting van de samenwerking en afspraken over de condities daaronder.

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater
Project
Samenwerking & Fusie

Herijking convenant RNOB

In de regio Noordoost-Brabant werken 10 gemeenten en twee waterschappen samen op majeure gemeentegrens overstijgende thema's, zoals woningbouw, mobiliteit, bereikbaarheid en de transitie van het landelijk gebied. Deze samenwerking vindt plaats onder de vlag van RNOB, een samenwerking tussen partijen op basis van een bestuursconvenant. Het convenant loopt af per 31 december 2024 en vraagt om herijking per 2025.

Herijking convenant RNOB
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Samenwerking & Fusie

Ontvlechting GR BAR-gemeenten

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben als autonome gemeenten hun volledige ambtelijke organisaties gebundeld in de GR BAR-organisatie. Door politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, andere toekomstperspectieven en de behoefte om meer grip op inhoud en financiën te hebben, besluiten de gemeentebesturen de ambtelijke fusieorganisatie te ontvlechten.

Ontvlechting GR BAR-gemeenten
Project
Samenwerking & Fusie

Evaluatie centrumregeling Noordoost-Brabant

Sinds 2015 werken de gemeenten in Noordoost Brabant op basis van een centrumregeling samen op de inkoop van jeugdhulp en de uitvoering van een regionale beleidsagenda. De vraag is wat de regionale samenwerking nodig heeft de komende jaren in termen van robuustheid en duurzaamheid. Wij voeren een evaluatie uit om antwoord te geven op deze vraag.

Evaluatie centrumregeling Noordoost-Brabant
Project
Samenwerking & Fusie

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel

De gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben in juni 2023 besloten hun ambtelijke samenwerking (GR WM8KTD) te beëindigen. De opdracht van de beide colleges aan de gemeentesecretarissen is te zorgen dat een nieuwe inrichting (visie, structuur, sturing, taken, mensen, middelen, data) van de gemeentelijke organisaties op 1 januari 2025 gereed te hebben. We helpen Tytsjerksteradiel bij koersbepalen, koersvertalen en de implementatie richting 1 januari 2025. 

Opbouw organisatie Tytsjerksteradiel