Onderzoek & Advies

Organisaties, teams en mensen in de publieke sector - zoals gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden tussen deze overheidslagen, Ministeries, uitvoeringsorganisaties of stichtingen - zij hebben de behoefte of noodzaak om af en toe objectief de spiegel voorgehouden te krijgen en concrete handvatten aangereikt te krijgen om nóg beter te kunnen functioneren. Niet alleen als het '(bijna) te laat is', maar vooral ook preventief. Om voortdurend en vanuit zelfbewustzijn in ontwikkeling te blijven. Juist om stevige ingrepen te voorkomen.

Onderzoekers en adviseurs van & Van de Laar voeren doorlichtingen en evaluaties uit van organisaties, organisatieonderdelen en samenwerkingsverbanden. We evalueren, stellen kwalitatieve en kwantitatieve diagnoses, maken analyses – waar nodig in vergelijkend perspectief – én we bieden graag concrete handelingsperspectieven ter versterking en ontwikkeling van mens en organisatie. Ook voeren we onafhankelijk onderzoek uit in opdracht van rekenkamers, colleges (213a/ 217a-onderzoek) of onderzoekscommissies.

Wij vullen de rol van onderzoeker en adviseur altijd onafhankelijk en kritisch in. Hebben een eigen visie op het vraagstuk. Brengen kennis en ervaring in van vergelijkbare vraagstukken en organisaties. Adviseren met ‘een rechte rug’. Maar staan tegelijkertijd altijd dichtbij onze opdrachtgevers. Op zoek naar analyses en adviezen die waar nodig urgentie creëren en scherpe keuzes vragen, maar die altijd constructief en op ontwikkeling gericht zijn. 

Onze onderzoeken en adviezen kunnen gaan over de bestuurskracht en toekomstscenario’s van gemeenten en regio’s. Over de rolneming door politici, bestuurders en ambtenaren en het samenspel daartussen. Over het functioneren van samenwerkingsverbanden en hun juridische constructies, bestuurlijke en ambtelijke governance, ambtelijke sturing en inrichting en de bekostiging ervan. Over de balans tussen opgaven en ambities en beschikbare middelen. Over de vitaliteit van organisaties door te kijken naar aspecten als structuur, sturing, formatie, financiën, werkgeverschap en leiderschap. Zie onze projecten voor een concreet beeld bij de onderzoeks- en adviesvragen die we mogen uitvoeren.

Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe

De provincie Drenthe staat samen met omgeving, medewerkers en management voor het realiseren van belangrijke opgaven voor de Drentse samenleving. Deze opgaven vragen een andere rol van de provincie. Dit vraagt om een fundamentele verandering, zowel binnen de organisatie als in het samenspel met Gedeputeerde en Provinciale Staten. Wij helpen de provincie Drenthe bij deze verandering. 

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Capaciteitsanalyse Wmo en VTH Stein

Wij voeren voor de gemeente Stein capaciteitsanalyses uit voor wat betreft de taakuitvoering op het gebied van VTH en Wmo, Schulphulpverlening en Budgetbeheer. Resultaat van deze twee onderzoeken is gerichte informatie waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren, het goede gesprek kan blijven voeren over de omvang van de capaciteit, het takenpakket, de manier van werken én duidelijke keuzes kan maken over waar ze wel of niet in faciliteert. 

Capaciteitsanalyse Wmo en VTH Stein
Project
Toekomstbestendig organiseren

Diagnose organisatie
ontwikkeling Zeewolde

Per 1 januari 2021 is de organisatiestructuur van Zeewolde gewijzigd. Wij voeren een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de organisatieontwikkeling met concrete handvatten voor doorontwikkeling. Basis voor onze analyse is ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente’.

Diagnose organisatie ontwikkeling Zeewolde
Project
Samenwerking & Fusie

Evaluatie centrumregeling Noordoost-Brabant

Sinds 2015 werken de gemeenten in Noordoost Brabant op basis van een centrumregeling samen op de inkoop van jeugdhulp en de uitvoering van een regionale beleidsagenda. De vraag is wat de regionale samenwerking nodig heeft de komende jaren in termen van robuustheid en duurzaamheid. Wij voeren een evaluatie uit om antwoord te geven op deze vraag.

Evaluatie centrumregeling Noordoost-Brabant
Project
Samenwerking & Fusie

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater

De gemeenten Woerden voert sinds 2015 alle ambtelijke taken uit voor de gemeente Oudewater, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). Het college van B&W van Woerden heeft ons gevraagd om de ambtelijke samenwerking te evalueren, als opmaat naar een besluit over de voortzetting van de samenwerking en afspraken over de condities daaronder.

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater
Project
Samenwerking & Fusie

Herijking convenant RNOB

In de regio Noordoost-Brabant werken 10 gemeenten en twee waterschappen samen op majeure gemeentegrens overstijgende thema's, zoals woningbouw, mobiliteit, bereikbaarheid en de transitie van het landelijk gebied. Deze samenwerking vindt plaats onder de vlag van RNOB, een samenwerking tussen partijen op basis van een bestuursconvenant. Het convenant loopt af per 31 december 2024 en vraagt om herijking per 2025.

Herijking convenant RNOB
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant zijn 3 omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van met name de milieutaken. Met het oog op het zo duurzaam, doelmatig en efficiënt mogelijk werken van deze omgevingsdiensten heeft de provincie Noord-Brabant ons gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoeringskosten uit te voeren.

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant
Project
Toekomstbestendig organiseren

Onderzoek toekomst
bestendigheid Maashorst

De gemeente Maashorst is een jonge gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant, ontstaan op 1 januari 2022. Door de schaalvergroting van de gemeente én de ambtelijke organisatie komt de vraag op of de gemeente Maashorst met de goede dingen (lees: taken) bezig is en in hoeverre de gemeente deze dingen ook goed genoeg doet, in termen van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Wij voeren voor de gemeente een onderzoek uit naar hoe de ambtelijke organisatie toekomstbestendig kan zijn en blijven, gegeven de schaalvergroting

Onderzoek toekomst bestendigheid Maashorst
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek realisatiekracht Goirle

De gemeente Goirle is een gemeente in het hart van Noord-Brabant, direct gelegen ten zuiden van Tilburg. De gemeente wenst gegeven deze ontwikkelingen in kaart te brengen wat de benodigde omvang en kwaliteit van de structurele formatie is en welke financiële middelen daarmee samenhangen. Wij onderzoeken in het onderzoek de realisatiekracht van de gemeente aan de hand van ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente'.

Onderzoek realisatiekracht Goirle