Bedrijfsvoering & Financiën

Publieke organisaties zijn voortdurend op zoek naar een vitale balans tussen maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities enerzijds en de beschikbare middelen anderzijds. De uitdagingen zijn altijd groter en moeten sneller aangepakt worden, dan capaciteit, kwaliteit en geld beschikbaar is. Dat vraagt om inzicht in de opgaven en de middelen, dat vraagt om scherpe gesprekken tussen bestuur en organisatie, dat vraagt om prioritering en fasering en soms vraagt dat om ingrijpende keuzes in ambities, taakuitvoering en/ of realisatiekracht.

Wij helpen organisatie in de publieke sector om de opgaven en ambities versus de beschikbare middelen volledig en objectief in beeld te brengen. We tonen de balans of disbalans aan, als feitelijke basis voor beweging. We stellen niet alleen een diagnose, maar helpen ook bij het vormen van een ontwikkelagenda om de balans te herstellen. En faciliteren het politieke, bestuurlijke en/ of ambtelijke gesprek daarover.

Het stellen van een diagnose en het vormen van een ontwikkelagenda doen we voor gemeenten bijvoorbeeld via onze preventieve scan: De Vitale Gemeente. Een door onze op basis van 10-tallen jaren advieservaring ontwikkeld organisatieontwikkelmodel dat de (dis)balans aan de hand van 10 perspectieven in beeld brengt. Ook in vergelijkend perspectief met referentiegemeenten. Zeker in tijden van (aanstaande) financiële krapte is het essentieel om regie te voeren over de te maken keuzes en deze keuzes vanuit een breed perspectief te belichten. 

Daarnaast helpen we organisaties en samenwerkingsverbanden in het publieke domein met capaciteitsanalyses, formatieve en financiële benchmarks, begrotingsanalyses, bekostigingsmodellen en dienstverleningsovereenkomsten.

We doen dat in de rollen van onderzoeker en adviseur, als projectleider en -secretaris, programma- en procesmanager en als interim-manager in management- en strategische functies. Waar gewenst helpen we onze relaties via executive search en werving & selectie bij het vinden van geschikte kandidaten voor de (door ons) herijkte (samenwerkings)organisatie.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies? 

Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘Bedrijfsvoering & Financiën’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers. 

Project
Toekomstbestendig organiseren

Diagnose organisatie
ontwikkeling Zeewolde

Per 1 januari 2021 is de organisatiestructuur van Zeewolde gewijzigd. Wij voeren een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de organisatieontwikkeling met concrete handvatten voor doorontwikkeling. Basis voor onze analyse is ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente’.

Diagnose organisatie ontwikkeling Zeewolde
Project
Toekomstbestendig organiseren

Onderzoek toekomst
bestendigheid Maashorst

De gemeente Maashorst is een jonge gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant, ontstaan op 1 januari 2022. Door de schaalvergroting van de gemeente én de ambtelijke organisatie komt de vraag op of de gemeente Maashorst met de goede dingen (lees: taken) bezig is en in hoeverre de gemeente deze dingen ook goed genoeg doet, in termen van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Wij voeren voor de gemeente een onderzoek uit naar hoe de ambtelijke organisatie toekomstbestendig kan zijn en blijven, gegeven de schaalvergroting

Onderzoek toekomst bestendigheid Maashorst
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek realisatiekracht Goirle

De gemeente Goirle is een gemeente in het hart van Noord-Brabant, direct gelegen ten zuiden van Tilburg. De gemeente wenst gegeven deze ontwikkelingen in kaart te brengen wat de benodigde omvang en kwaliteit van de structurele formatie is en welke financiële middelen daarmee samenhangen. Wij onderzoeken in het onderzoek de realisatiekracht van de gemeente aan de hand van ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente'.

Onderzoek realisatiekracht Goirle
Blog
Toekomstbestendig organiseren

De vitale gemeente

Om gemeenten te helpen adaptief te zijn én te blijven, heeft & Van de Laar de vitale gemeente ontwikkeld. De vitale gemeente is een ‘preventieve vitaliteitscheck’ op het overall presteren van de gemeente. Met als doel tijdig niet alleen de sterktes, maar ook de verbeterpunten en zelfs de potentiële risico’s in kaart te brengen. Om vervolgens een concrete ontwikkelagenda te bieden, die helpt om de vitaliteit van uw gemeente te verhogen.

De vitale gemeente
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant zijn 3 omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van met name de milieutaken. Met het oog op het zo duurzaam, doelmatig en efficiënt mogelijk werken van deze omgevingsdiensten heeft de provincie Noord-Brabant ons gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoeringskosten uit te voeren.

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Capaciteitsanalyse Wmo en VTH Stein

Wij voeren voor de gemeente Stein capaciteitsanalyses uit voor wat betreft de taakuitvoering op het gebied van VTH en Wmo, Schulphulpverlening en Budgetbeheer. Resultaat van deze twee onderzoeken is gerichte informatie waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren, het goede gesprek kan blijven voeren over de omvang van de capaciteit, het takenpakket, de manier van werken én duidelijke keuzes kan maken over waar ze wel of niet in faciliteert. 

Capaciteitsanalyse Wmo en VTH Stein