& Onze projecten

Onze adviseurs hebben een passie voor de publieke sector. Iedere dag dragen zij hun steentje bij aan de uitdagingen waar we in Nederland samen voor aan de lat staan. Hieronder een overzicht van projecten, waarin wij door denken en doen impact maken.

  • Alle projecten
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

Wij helpen als procesbegeleider de provincie Noord Holland te komen tot het locatiebesluit over een nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Procesregisseur hoogspanning Noord-Holland

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley
Project
Samenwerking & Fusie

Ontvlechting GR BAR-gemeenten

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben als autonome gemeenten hun volledige ambtelijke organisaties gebundeld in de GR BAR-organisatie. Door politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, andere toekomstperspectieven en de behoefte om meer grip op inhoud en financiën te hebben, besluiten de gemeentebesturen de ambtelijke fusieorganisatie te ontvlechten.

Ontvlechting GR BAR-gemeenten
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling Helmond

De gemeente Helmond is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling brengt forse uitdagingen met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, voorzieningenniveau én het tegengaan van de sociale tweedeling in de stad. De uitdaging is om de ambtelijke organisatie aan te sluiten op de kerntaken, opgaven en ambities van de stad. Wij maken een diagnose van deze balans die de basis vormen voor een investerings- en ontwikkelprogramma. & Van de Laar is regisseur op 10 ontwikkellijnen en geeft inhoudelijke richting aan de uitwerking ervan. 

Organisatie ontwikkeling Helmond
Project
Toekomstbestendig organiseren

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad

Zaanstad is een snel groeiende stad en vertoont de groeipijn die daarbij hoort. Dit roept de vraag op wat ervoor nodig is om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. En gelijktijdig het samenspel te verbeteren. Wij begeleiden de gemeente Zaanstad in een organisatie-ontwikkeltraject dat antwoord geeft op deze vraag. 

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Wij adviseren en begeleiden Hart van Brabant bij het ontwikkelen van het sturingsmodel. 

Inrichting samenwerking sociaal domein Hart van Brabant
Project
Klimaat & Energie

Projectleider herstructurering watertaken

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam werken als opdrachtgevers van de Stichting Waternet aan de herijking van de governance op de watertaken. & Van de Laar vervult de projectleiding binnen de gemeente Amsterdam en geeft samen met een programmateam met waterschap AGV en Waternet uitwerking aan dit governancevraagstuk. Aan de hand van deze impactanalyse komen we in een gezamenlijk proces van AGV, Waternet en Amsterdam tot de best passende voorkeursvariant voor een doelmatige en toekomstbestendige samenwerking op de watertaken.

Projectleider herstructurering watertaken
Project
Samenwerking & Fusie

Evaluatie centrumregeling Noordoost-Brabant

Sinds 2015 werken de gemeenten in Noordoost Brabant op basis van een centrumregeling samen op de inkoop van jeugdhulp en de uitvoering van een regionale beleidsagenda. De vraag is wat de regionale samenwerking nodig heeft de komende jaren in termen van robuustheid en duurzaamheid. Wij voeren een evaluatie uit om antwoord te geven op deze vraag.

Evaluatie centrumregeling Noordoost-Brabant