Menu Close

Verbeteren samenspel raad, college en organisatie

Gemeente Zaanstad

Zaanstad is volop in ontwikkeling en ligt midden in de dynamiek van de metropoolregio Amsterdam. De ligging van de stad en haar unieke karakteristieke kernen biedt volop (economische) kansen. De komende jaren groeit de gemeente van krap 160.000 naar 200.000 inwoners in 2040. De dynamiek in en om Zaanstad stelt de gemeente echter ook voor uitdagingen. Zaanstad is een snel groeiende stad en vertoont de groeipijn die daarbij hoort. De gemeente staat voor nieuwe inhoudelijke paradoxen: verdichting versus behoud van de Zaanse identiteit, de forse woningbouwopgave versus behoud van de bedrijvigheid, verdichting versus de opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid, etc. En tegelijkertijd stellen de inwoners en de ondernemers terecht hoge eisen aan de dienstverlening en verlangen (warm) contact. Ook de organisatie vertoont groeipijn: de spanning tussen ambities, tijd en middelen is groot.

Deze opgaven stellen de gemeente voor forse uitdagingen, waarbij het samenspel tussen ambtelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad onder druk staat. De gemeenteraad, het college van B&W en de directie van Zaanstad hebben & Van de Laar daarom gevraagd om de gemeente Zaanstad te begeleiden in een organisatie-ontwikkeltraject, met als doel om dit samenspel te verbeteren en om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. We starten met een ‘diagnostische fase’ van de manier waarop het samenspel tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie nu verloopt en hoe de ambtelijke organisatie zich verhoudt tot de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities. Deze diagnose is toekomstgericht en biedt handvatten voor leren en ontwikkelen in rolneming en samenspel.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.