Vanuit een heldere visie en met veel energie en betrokkenheid help ik relaties en collega's bij het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling!

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Een stevige visie op vraagstukken rondom governance, sturing, leiderschap en structuur.
  • Veel kennis van thema’s als toekomstbestendigheid, samenwerking en herindeling in gemeenteland.
  • Circa 25 jaar advieservaring en nog iedere dag scherp op oplossingen passend op de lokale context.
  • Betrokkenheid bij grote maatschappelijke uitdagingen. Passie om daaraan een steentje bij te dragen.
Stan van de Laar

Stan van de Laar

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Samenwerking & fusie
  • Bedrijfsvoering & financiën

Meer over mij

Vanuit een passie voor een betere leefwereld voor ons allemaal en voor degenen die na ons komen, werk ik circa 25 jaar als organisatieadviseur in de publieke sector. Vanuit een bestuurskundige en bedrijfskundige achtergrond, heb ik de focus op het weerbaar en wendbaar organiseren van lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden. Zo kan ik direct impact maken op thema’s die inwoners en ondernemers in dorpen, wijken, steden en regio’s echt raken.

Graag lever ik een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van gemeenten. Dat kan zijn door aanpassingen in de sturing, de structuur en/ of het leiderschap en gedrag van mensen. Doel: het samenspel tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie bevorderen. Met elkaar een betere invulling geven aan de opgaven in de buitenwereld.

Vanuit zowel wetenschap als praktijk, help ik gemeenten en regio’s bij het vormgeven, evalueren, doorontwikkelen en soms weer (gedeeltelijk) afbreken van samenwerkingsverbanden en fusieorganisaties.

Blog
Bedrijfsvoering & Financiën

Samenwerking bij financiële krapte

Samenwerking als redmiddel of last? Onze adviseurs staan in een blog stil bij de betekenis van ravijnjaar '2026' voor samenwerking én vijf handvatten bij samenwerking en fusie.

Samenwerking bij financiële krapte
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Wijdemeren

Medio 2023 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren dat een herindeling noodzakelijk is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid ervan in haar dorpen toekomstbestendig te laten worden. Een proces van verkenning van herindelingsvarianten werd opgestart en op 4 juni 2024 besloot het college van B&W dat een lichte samenvoeging met de gemeente Hilversum, per 1 januari 2027, de beste optie is voor de circa 25.000 inwoners en ondernemers van Wijdemeren.

Projectleiding herindeling Wijdemeren
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling Helmond

De gemeente Helmond is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling brengt forse uitdagingen met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, voorzieningenniveau én het tegengaan van de sociale tweedeling in de stad. De uitdaging is om de ambtelijke organisatie aan te sluiten op de kerntaken, opgaven en ambities van de stad. Wij maken een diagnose van deze balans die de basis vormen voor een investerings- en ontwikkelprogramma. & Van de Laar is regisseur op 10 ontwikkellijnen en geeft inhoudelijke richting aan de uitwerking ervan. 

Organisatie ontwikkeling Helmond
Project
Toekomstbestendig organiseren

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad

Zaanstad is een snel groeiende stad en vertoont de groeipijn die daarbij hoort. Dit roept de vraag op wat ervoor nodig is om als (ambtelijke) organisatie klaar te staan voor de opgaven van vandaag en (over)morgen. En gelijktijdig het samenspel te verbeteren. Wij begeleiden de gemeente Zaanstad in een organisatie-ontwikkeltraject dat antwoord geeft op deze vraag. 

Samenspel raad, college en organisatie Zaanstad
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe

De provincie Drenthe staat samen met omgeving, medewerkers en management voor het realiseren van belangrijke opgaven voor de Drentse samenleving. Deze opgaven vragen een andere rol van de provincie. Dit vraagt om een fundamentele verandering, zowel binnen de organisatie als in het samenspel met Gedeputeerde en Provinciale Staten. Wij helpen de provincie Drenthe bij deze verandering. 

Organisatieontwerp en sturingsconcept provincie Drenthe
Project
Samenwerking & Fusie

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater

De gemeenten Woerden voert sinds 2015 alle ambtelijke taken uit voor de gemeente Oudewater, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). Het college van B&W van Woerden heeft ons gevraagd om de ambtelijke samenwerking te evalueren, als opmaat naar een besluit over de voortzetting van de samenwerking en afspraken over de condities daaronder.

Evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater