Regio Noordoost-Brabant

Evaluatie centrumregeling

Sinds 2015 werken de gemeenten in Noordoost-Brabant samen op de inkoop van jeugdhulp en de uitvoering van een regionale beleidsagenda. Gekozen is voor een samenwerking op basis van een centrumregeling waarbij de gemeente ’s-Hertogenbosch in afstemming met de gastgemeenten zorgdraagt voor een kwalitatieve en efficiënte inkoop van jeugdtaken.

Uitdaging

De vraag is wat de regionale samenwerking nodig heeft de komende jaren. Onder andere in de mate van robuustheid en duurzaamheid van de samenwerking en de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten onderling. Dit tegen de achtergrond van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp (o.a. Hervormingsagenda Jeugd en Rijksbegroting). 

Resultaat

Wij voeren een evaluatie uit naar van de samenwerking tussen de gemeenten in centrumregeling uit. Hierbij worden verschillende aspecten onderzocht. Bijvoorbeeld de huidige governance, de gehanteerde financiële verdeelsleutel en solidariteitsafspraken. De evaluatie heeft een toekomstgericht karakter. De uitkomsten en aanbevelingen van de evaluatie geven input voor de nieuwe centrumregeling.