Edam-Volendam

Evaluatie maatschappelijk beleid

De afdeling Samenleving van de gemeente Edam-Volendam is verantwoordelijk voor de taakuitvoering in het sociaal domein. De afdeling heeft haar beleid verankerd in de volgende beleidsdocumenten: Sport, Jeugd, Leefstijl, Wmo, Armoede en schulden, Vrijwilligersbeleid en Kunst & cultuur.

Uitdaging

Momenteel formuleert ieder beleidsdomein eigen beleid, op eigen wijze. De afdeling Samenleving van de gemeente Edam-Volendam is er echter op gericht om steeds meer versterkende verbindingen tussen de verschillende beleidsdomeinen aan te brengen. De ambitie is om in 2021 één integraal sociaal beleid Samenleving vast te stellen. Daarnaast is aan de gemeenteraad een tussenevaluatie beloofd van een viertal beleidsdomeinen in 2020.

Resultaat

Gezien de ambitie om één integraal sociaal beleid Samenleving te formuleren, biedt de uitvoering van deze tussenevaluaties een mooie kans voor een brede, integrale evaluatie van het beleid van de afdeling Samenleving. Waarbij gekeken wordt naar waar al samenhang tussen beleidsdomeinen bestaat, waar deze nog ontbreekt en wat de afdeling gaat helpen om toe te werken naar het gewenste integrale beleid Samenleving. Wij voeren deze evaluatie uit.