Provincie Limburg

Financieel statenonderzoeker

Provinciale Staten van Limburg zijn verantwoordelijk voor het stellen van de kaders waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten dient te werken. Ook zijn Provinciale Staten verantwoordelijk voor de controle op het provinciebestuur. De programmabegroting en jaarrekening zijn belangrijke instrumenten voor Provinciale Staten om deze rollen uit te kunnen oefenen.

Uitdaging

Om Provinciale Staten te ondersteunen bij de uitvoering van deze rollen, is bij de Griffie een statenonderzoekersfunctie ondergebracht. Wij voeren voor Provinciale Staten financiële analyses uit op de programmabegroting en jaarrekening van de provincie. Hierbij zoomen wij onder andere in op de financiële gezondheid van de gemeente en de financiële vertaling van beleidsspeerpunten.  

Resultaat

Met deze analyses dragen wij bij aan dat Provinciale Staten in staat is om de kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren.