Provincie Drenthe

Organisatieontwerp en sturingsconcept

De provincie Drenthe staat samen met omgeving, medewerkers en management voor het realiseren van belangrijke opgaven voor de Drentse samenleving. Als midden bestuur heeft de provincie een belangrijke regierol in het mogelijk maken, verbindingen leggen en het voortouw nemen, om met focus en doorzettingsmacht de maatschappelijke opgaven op een wendbare en flexibele wijze te realiseren. De laatste jaren worden de maatschappelijke opgaven uitdagender, complexer en duurder. Voorbeelden zijn het stikstofdossier, de energietransitie en de komst van de Omgevingswet.

Uitdaging

Deze opgaven vragen een andere rol van de provincie nu en in de toekomst. Dit vraagt om een fundamentele verandering, zowel binnen de organisatie als in het samenspel met Gedeputeerde en Provinciale Staten. De vraag is wat voor sturingsconcept hiervoor nodig is en hoe dit concept te laten landen in de organisatie.

Resultaat

Wij helpen de provincie Drenthe allereerst met de met het uitwerken van een nieuw sturingsconcept in een kort tijdsbestek, samen met de organisatie. Uitgangspunten hierbij zijn: een compact strategisch management wat de strategische koers uitzet en deze vertaald naar doelen en ambities voor de organisatie. Daarnaast is er integrale sturing op de Drentse opgaven en aandacht en nabijheid voor de medewerkers. Vervolgens helpen wij de organisatie in de volgende stap van deze ontwikkeling. We vertalen onze adviezen over het sturingsconcept naar de praktijk.