Gemeente Helmond

Organisatieontwikkeling

De gemeente Helmond is volop in ontwikkeling. De stad staat voor een forse woningbouwopgave en groeit daarmee van ruim 90.000 inwoners nu naar circa 115.000 inwoners in 2040. Deze ontwikkeling brengt forse uitdagingen met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, voorzieningenniveau én het tegengaan van de sociale tweedeling in de stad. De stad ontwikkelt zich ten midden van de hoog-dynamische Brainportregio economisch erg goed. Met bekende toonaangevende topsectoren, zoals automotive, slimme maakindustrie en FoodTech. Ook vindt de stad een belangrijke basis in het MKB. De gemeente heeft haar positionering als centrumgemeente in regio de Peel en als ‘twin-city’ met Eindhoven in de Brainportregio verwoord in het verhaal van de stad, onder het motto: Helmond, makers van de toekomst!

Uitdaging

De uitdaging is om de ambtelijke organisatie aan te sluiten op de kerntaken, opgaven en ambities van de stad.

Resultaat

Wij maken een bestuurlijke en ambtelijke diagnose van de (dis)balans tussen de ambities enerzijds en de organisatie anderzijds. De daaruit volgende bevindingen vormen de basis voor een investerings- en ontwikkelprogramma voor de gehele organisatie.

De gemeente investeert onder het motto ‘Samen maken we de sprong’ fors in het aantal mensen, in de kwaliteit van management en medewerkers én in de inrichting van de organisatie. Langs 10 ontwikkellijnen wordt – met betrokkenheid van onderop – de organisatiestructuur, de sturing en de rolverdeling tussen managementlagen aangepast op de uitdagingen. Ook zet de gemeente in op het aanscherpen van werkwijzen in de organisatie, zoals een versterkte communicatiefunctie en een visie op wijkgericht werken. & Van de Laar is regisseur op al deze ontwikkellijnen en geeft inhoudelijke richting aan de uitwerking ervan.