Gemeente Stein

Organisatieontwikkeling en capaciteitsanalyses

Nederlandse gemeenten zijn actief in een landschap dat voortdurend in beweging is. De vraagt om strategische keuzes en de ontwikkeling van een wendbare en weerbare organisatie.

Uitdaging

De gemeente Stein wil de volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de organisatie, die aansluit bij de strategische toekomstvisie 2018-2022. Daarbij past een update van de organisatievisie, die als leidend principe zal gelden voor de komende jaren. Deze visie dient als vervolg op het reeds ontwikkelde concernplan. Daarbij is de vraag hoe de visieontwikkeling kan worden vertaald naar een hoofdstructuur met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en detailstructuur. Dit met oog voor het behouden van de huidige sterkten van de organisatie en het oppakken van de verbeterpunten in een doorontwikkeling van de structuur, de sturing én het gedrag. En dat vanuit een collectief gedragen organisatievisie. 

Resultaat

& Van de Laar helpt de gemeente Stein met haar organisatieontwikkeling en de uitvoering van twee capaciteitsanalyses. Wij faciliteren de gemeente in een zorgvuldig en voortvarend proces om tot deze doorontwikkeling van de organisatie te komen, vanuit een heldere en scherpe organisatievisie, een herijkte hoofd- en detailstructuur met een heldere rolverdeling daarbinnen. Wat vervolgens als basis dient onder het ontwikkelen van bijpassend en gewenst gedrag van management en medewerkers. 

Hiernaast ondersteunen wij de gemeente ook bij de uitvoering van twee capaciteitsanalyses voor wat betreft de taakuitvoering op het gebied van VTH en Wmo, Schulphulpverlening en Budgetbeheer. Onderzocht wordt of de huidige capaciteit nog passend is bij de opgaven waarvoor de teams in deze taakvelden gesteld staan. Resultaat van deze twee verdiepingsonderzoeken is gerichte informatie waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren. En ook het goede gesprek kan blijven voeren over de omvang van de capaciteit, het takenpakket, de manier van werken. En daarnaast duidelijke keuzes kan maken over waar ze wel of niet in faciliteert.