Gemeente Amsterdam

Projectleider herstructurering gemeentelijke watertaken

In maart en april 2021 verschenen rapporten van respectievelijk de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Rekenkamer Amsterdam waarin onafhankelijk van elkaar wordt geconcludeerd dat de organisatiestructuur en -cultuur van de Stichting Waternet aanpassing behoeft. In dit kader werken het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam, als opdrachtgevers van de Stichting Waternet, aan de herijking van de governance op de watertaken. Waternet zorgt met circa 1.800 medewerkers onder andere voor veilig drinkwater (in zeven gemeenten), schone grachten, rivieren en droge voeten.

Uitdaging

& Van de Laar vervult de projectleiding binnen de gemeente Amsterdam en geeft samen met een programmateam met waterschap AGV en Waternet uitwerking aan dit governancevraagstuk. Om de sturing, zeggenschap en verantwoording te versterken wordt onder andere de juridische, financiële, fiscale en organisatorische impact van alternatieve samenwerkingsvormen onderzocht.

Resultaat

Aan de hand van deze impactanalyse komen we in een gezamenlijk proces van AGV, Waternet en Amsterdam tot de best passende voorkeursvariant voor een doelmatige en toekomstbestendige samenwerking op de watertaken. Inmiddels is besloten dat Waternet wordt gesplitst in twee afzonderlijke organisaties.