Ik zet me in voor een samenleving waarin lokale overheden en gemeenschappen opbloeien en zich inzetten voor het welzijn voor iedereen.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Beweging: inspelen op verandering en ontwikkeling door mensen in beweging te zetten.
  • Kennisdeling: een advies is pas goed als een opdrachtgever er zelf mee aan de slag wil en kan.
  • Betrokken: interesse in anderen, investeren in verbinding en samenwerking.
  • Analytisch en pragmatisch: altijd op zoek naar werkbare oplossingen.
Jasmijn Hondebrink

Jasmijn Hondebrink

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Sociaal domein

Meer over mij

Ik ben een generalist die warm wordt van samenwerkingsvraagstukken met verschillende belangen binnen lokale overheden, met name in het sociaal domein. Als bestuurskundige wil ik precies weten hoe de organisaties zijn ingericht en waar mogelijkheden tot versterking en optimalisatie binnen de samenwerking en processen te vinden zijn. Ik werk aan het verbinden van mensen, het investeren in juiste rolneming en verantwoordelijkheden om tot goede en duurzame samenwerkingen te komen.

Project
Sociaal domein

Businesscase West Maas en Waal

De VraagWijzer is in de gemeente West Maas en Waal  de toegangspoort voor alle inwoners met vragen over zorg, ondersteuning, werk, inkomen, jeugd en onderwijs van West Maas en Waal. De taakuitvoering met betrekking tot VraagWijzer wordt sinds januari 2018 voor de gemeente uitgevoerd door stichting Sterker. Basis voor de samenwerking is een dienstverleningsovereenkomst en een daaronder liggende businesscase. Wij helpen de gemeente West Maas en Waal met een objectieve evaluatie van deze businesscase, waarin we bezien of herijking van de businesscase opportuun is.

Businesscase West Maas en Waal
Project
Toekomstbestendig organiseren

Herinrichting structuur en sturing GGD Haaglanden

Het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid is de kerntaak van de GGD. De GGD Haaglanden stelde in de ‘Visie GGD naar 2030’, die in april 2021 is vastgesteld, vijf ambities voor de toekomst vast. Met de nieuwe visie en ingezette koers is de behoefte ontstaan om de organisatiestructuur hierop te laten aansluiten. De vraag is hoe deze structuur eruit ziet en hoe hiertoe te komen. Wij helpen de GGD Haaglanden met de herinrichting van de organisatie door drie fases te doorlopen.

Herinrichting structuur en sturing GGD Haaglanden

Het 'samenspel' is een serious game om dilemma's in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

Samenspel: serious game

Provincies houden toezicht op het huisvesten van statushouders door gemeenten. Voor gemeenten is het steeds lastiger om de taakstelling te behalen met een toenemende vraag. De rol van de provincies als toezichthouder wordt hiermee steeds actiever. BZK en IPO hebben een werkgroep gevormd om handelingsperspectieven op te stellen en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen. &VDL is gevraagd als penvoerder voor het inspiratiedocument en het begeleiden van de werkgroep bijeenkomsten.

Werkgroep statushouders Ministerie BZK
Project
Toekomstbestendig organiseren

Diagnose organisatie
ontwikkeling Zeewolde

Per 1 januari 2021 is de organisatiestructuur van Zeewolde gewijzigd. Wij voeren een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de organisatieontwikkeling met concrete handvatten voor doorontwikkeling. Basis voor onze analyse is ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente’.

Diagnose organisatie ontwikkeling Zeewolde

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in het kader van jeugdhulp. In het licht van de ontwikkeling van FoodValley, regionale opgaven en landelijke ontwikkelingen wil de jeugdhulpregio FoodValley hun samenwerking omzetten naar een publiekrechtelijke samenwerking: een gemeenschappelijke regeling. Wij verrichten de werkzaamheden om tot een gemeenschappelijke regeling te komen.

Oprichting GR jeugdhulpregio FoodValley